» Atatürk Kayıp Kıta Mu’da Ne aradı ?

"M.Ö. 200.000 ile 70.000 yılları arasında Pasifik’te Mu adında Avustralya’dan kat, kat büyük bir Kıta mı vardı? Yüksek bir medeniyet yarattıktan sonra batmış mıydı?

Atatürk bu kıtayla neden ilgilenmişti?"

Türk’lerin kökenini ortaya çıkarmak Gazi’nin en büyük isteklerinden biriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı’ların son dönemlerinde Türklük Akımları üzerine yapılan araştırmaları derledi. Atatürk’ün isteğiyle birçok bilim adamı ve araştırmacı bu alanda araştırmalar yaptı. Yabancı bilim adamları davet edildi. 1930’da Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çok zengin malzeme ve bilgilere ulaşıldı. Yine de Türk’lerin nereden geldikleri tam açıklık kazanmadı.

1932’de emekli General Tahsin Bey Atatürk’ü ziyaret etti. Maya dili ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bahsetti. Mayalar Meksika’da yaşamışlar, Türkler ise Orta Asya’dan gelmişlerdi. Aradaki uzaklığa rağmen, Gazi konuyla ilgilendi. Tahsin Bey’i Meksika’ya elçi olarak atadı. Ona iki dil arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarma görevini verdi.

Tahsin Bey Meksika’ya gitti. Orada kendisine Amerikalı Arkeolog William Niven ’in bulduğu tabletlerden bahsettiler. Maya dilinin kökeninin bu tabletlerde olduğu anlaşılmıştı. Türkçe ile Maya dili benzerlik bu tabletlerde aranacaktı. Bu tabletler Tahsin Bey’i saşkına çevirdi. Çünkü tabletler MÖ 200.000 ile 70.000 yılları arasında Pasifik’de yer almış bir kıtayı haber veriyordu. Kıtanın adı MU idi. Avustralya’dan birkaç kat büyüktü. Yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra deprem veya tufan sonucu battığı sanılıyordu.

İngiliz Albay James Churcward Hindistan’daki tabletleri Tahsin Bey’e bilgi olarak sundu. Bunlar da kayıp Mu Kıtası ile ilgiliydi. Ve Churcward 50 yil çalışmıştı bu tabletleri çözebilmek için. Bu konuda 5 kitap yayınlamış bir uzmandı.

Tahsin Bey, öğrendiklerini, bulduklarını düzenli olarak Atatürk’e rapor ediyordu. Gazi; Churcward’in Mu ile ilgili kitaplarını getirtti ve 60 kişilik bir tercüme heyetine Türk’çe ye çevirme emrini verdi.

Kitaplar basılmadı. Daktilo edilerek Atatürk’ün önüne kondular.

Atatürk metinleri büyük bir dikkatle okudu. İnsanın yaradılışını anlatan bölümle özellikle ilgilenmişti. Mu’nun insanlığın ana vatanı olduğunu nüfusun 64 milyona çıktığını anlatan bölümlerin altını çizmişti. Mu’da geçen Tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı, şekillendirilemeyeceği ve adlandırılamayacağı üzerinde durmuştu. Tercümelerde Maya dili de dahil tüm lisanların Mu dilinden türediği belirtiliyordu.

Mu kıtasının batışını anlatan bölümde halkın "Ya Mu bizi kurtar." diye bağırdığına dikkat çekerek Mu’nun bir ilah adı olduğu sonucuna vardı. Mu kökenli özel isim ve sıfatları, Öz türkçe ile karşılaştırarak (Kui: kögü : Aile vb.) not alıyordu. Atatürk, önce Türk’lerin kökenini ve Mu dilinin Türkçe ile bağlantısını incelemiş sonra da Mu sembollerini Latin alfabesiyle karşılaştırmıştı.

Daha ilginç olan Mu’nun demokrasi ile yönetildiğini ve güneş enerjisinin aydınlatmada kullanıldığını anlatan satırların altını çizmekle kalmamıştı kendi notlarını da iliştirmişti.

Bugün bu kitaplardan Kayıp Mu Kıtası ve Mu’nun Çocukları Anıtkabir kitaplığında 1301, 1302 no ile kayıtlıdır. Çeviri metinleri ise kitaplıkta 4 dosya halinde bulunur. Gazi’nin Mu ile ilgili çıkardığı sonuçları ne yazık ki tam olarak bilemiyoruz.

Emekli General Tahsin Mayatepek Meksika’daki araştırmalarında çok daha fazlasını bulmuştu. Maya, Aztek ve Inka uygarlıklarının Türk’lerin kullandığı eşyalara benzer eşyalar kullandığını Atatürk’e iletmişti. Davullar, kalkanlar üzerlerindeki ay ve yıldız sembollerine kadar bizimkilere benziyordu. Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik defter olarak toplayarak Atatürk’e gönderdi. Bunların ikisi 70’lere kadar TDK kütüphanesinde idi. (No:57-56) Üçüncü defter kayıptır. Bu defterlerde dini tören, ibadet ve tapınakların bile şaşılacak kadar benzerliği gösteriliyordu.
Atatürk’ün 6 ay gibi bir sürere Türk’çeyi Latin harflerine kavuşturacak kadar bilgili ve yetenekli olduğu düşünülürse, onun kesinlikle sıradan bir dil bilimci ve tarihçi olduğu düşünülemez. Öyleyse bu araştırmaları da sıradan bir merak olamazdı. Yine O, neyi nerede arayacağını herkesten iyi biliyordu. Bugün Atatürk’ün gizli kalmış düşünceleriyle birlikte bu araştırmalar da Anıtkabir’in sessizliğinde uyumaya devam ediyorlar. Eğer gerçekten var olduysa, Mu Kıtası’nın kalıntılarının Pasifik’in derinliklerinde durduğu gibi... Kayıt tutuldu.

Şimdiye kadar, Türkler’in atayurdunun Orta Asya olduğunu öğrendik hep... Peki, hiç soranımız oldu mu "Türkler Asya’ya nereden gelmişti?"... Bu Türk Tarihi’nin bir de evveliyatı olmalıydı...
Belki bizler sormadık, düşünmedik ama Ulu Önder Atatürk, bu soruyu yıllar önce sormuş ve şu kanaate varmıştı:


1- Dünya’nın en eski ulusu Türk ulusudur.
2-Türk ulusunun bilinen (dikkatinizi çekiyorum "bilinen") ilk yurdu Orta Asya’dır...
3- Arı ırktan olan Türkler, Orta Asya’da ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
4- Orta Asya’dan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler, gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
5- Anadolu’ya gelen Türkler, Hititler’i, Firigler’i, Lidyalılar’ı; Mezopotamya’ya göç eden Türkler, Sümerler’i, Asurlular’ı, Babiller’i; Akdeniz’e göçen Türkler, Mısırlılar’ı ve Avrupa’ya göçen Türkler, Etrüskler’i kurmuşlardır. Ege’ye göç eden Türkler ise Yunanlılar’dan çok daha önce bu bölgede ileribir uygarlık kurmuşlardır.


Atatürk, bu hâliyle Türk Tarih Tezi’nin henüz tamamlanmadığını düşünüyordu. Türk Tarih Tezi’nin en önemli parçası kayıptı. Bu kayıp parçanın bulunabilmesi için temel bir soruya yanıt bulunması gerekiyordu:
"Türklerin bilinen ilk yurdu Orta Asya’dır. Peki Ama Türkler Orta Asya’ya nereden, nasıl ve ne zaman gelmişlerdir?"


Atatürk bu soruları sormuş ve yoğun çabaları sonucu cevabı bulmuştu... Türkler Orta Asya’ya kayıp Mu Kıtası’ndan gelmişlerdi... Mu Kıtası, Pasifik Okyanusu’nda Asya ile Amerika Kıtası arasında bulunmaktaydı. Fakat bazı doğal afetler sonucu yok olup gitmişti...


Tamamen akademik olan ve dipnotlarla, kaynaklarla desteklenen bilgilere yer veren kitapta özetle şunlar anlatılmaktadır:


Atatürk ortaya bir "Türk Tarih Tezi" sürmüştü. Türkler Orta Asya’dan geliyordu. Peki, Türkler Orta Asya’ya nereden gelmişlerdi? Türkler’in Amerika Kıtası’nın yerlileri İnkalar, Mayalar ve Aztekler ile olan benzerlikleri nasıl açıklanabilirdi? Dünya tarihi nerede başlamıştı? İlk insan nerede yaratılmıştı?
İşte, tüm bu soruların cevabı kayıp kıta Mu’da idi. "Mu" adası yıllarca önce yerkabuğunda oluşan tektonik devinmeler ve bazı doğal afetler sonucu okyanusun serin sularına gömülmüştü. Ve Amerikalı araştırmacı J. Churchward’a göre dünya tarihi burada başlamıştı.
Bu kitapta, kayıp kıta Mu ileilgili bazı bilgiler, zamanında Meksika’da T.C. Büyükelçisi olan Tahsin Mayatepek’in raporları ve Atatürk’ün bu husustaki düşünceleri bulunmaktadır.
Mu Kıtası’nın halkı büyük çoğunlukta Türk’tür. İşte, bu yüzdendir ki; günümüzde pek çok kültür, Türk kültürü ile benzerlikler göstermektedir.
Akademik olmasına rağmen, son derece sürükleyici olan bu kitabı okumaznızı tavsiye ederim... Öğreneceğiniz, keşfedeceğiniz ve kendinizce akıl yürüteceğiniz pek çok  yeni şey öğreneceksiniz... Ama kitaba başlayıp da, kitabı sakın yarım bırakmayın... Zira, son sayfaya kadar okumazsanız, kitabın tamamını yanlış anlayabilme ihtimâliniz çok yüksek...
Kitabı almadan önce arkasındaki kısa tanıtım yazısını her daim okurum... Belki benim gibi yapanlar vardır aranızda. Onun için kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısını sizlerle de paylaşmak istiyorum:

Her şey 1930’lu yıllarda Atatürk’ün ileri sürdüğü "Türk Tarih Tezi"yle başladı. Atatürk, 1932 yılından sonra Türk Tarih Tezi’nin "kayıp parçası"nın peşine düştü. "Türkler’in Orta Asya’dan önceki yurtlarını" arıyordu. Bu amaçla 1932 yılında Tahsin Bey’i Meksika Büyükelçiliği’ne atadı. Tahsin Bey’in gizli görevi Türkler’le, Eski Amerika Halkları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Tahsin Bey Meksika’da yaptığı araştırmalar sonunda şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Buna göre;Türkler, M.Ö. 12.000’lerde birdoğal felâket sonunda Pasifik Okyanusu’na gömülen Kayıp Kıta Mu’dan Orta Asya’ya göç etmişlerdi.

  •  Atatürk, Kayıp Kıta Mu’da ne aradı?
  • Tahsin Bey’in, Meksika’dan Atatürk’e gönderdiği raporlarda hangi bilgiler vardı?
  • Aatatürk J. Churchward’ın Kayıp Kıta Mu konulu dört kitabını neden Türkçe’ye tercüme ettirdi? Atatürk Tahsin Bey’in bazı raporlarını neden eleştirdi?
  • Kayıp Kıta Mu, nasıl bir yerdi?
  • Türkçe’yle eski Amerikan Halklarının dilleri arasındaki şaşırtıcı benzerlikler nelerdi?


Ve daha pek çok bilinmeyen sorunun yanıtını "Atatürk ve Kayıp Kıta Mu"da bulacaksınız.


Unutmayın ; "GEÇMİŞİ OLMAYAN BİR MİLLETİN, GELECEĞİ OLAMAZ !"

Tarihimizi öğrenmek, yanlışları görmek, yanlış yazılan tarihleri eleştirmek bizim görevimiz!


Hazırlayan
Ali NEŞELİ 

Batık Kıta - MU
  Batık Kıta MU - 1
  Batık Kıta MU - 2
  Atatürk ve MU
  Atatürk Kayıp Kıta Mu’da Ne aradı ?
  MU Medeniyeti - Sembolleri
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri